close

سختی گیر SOFTNER

 

بعد از حذف اجسام معلق توسط فیلتر های شنی،املاح محلول کاتیونی و آنیونی در آب توسط دستگاه سخت گیر و طی فرایند تبادل یونی و با استفاده از بستر ریزینی کاتیونیک و یا انیونیک حذف می گردد.عمل سختی زدائی در بیشتر موارد در جاهایی استفاده می گردد که آب مورد نیاز توسط چاه تامین گردیده وآب چاه نیز دارای سختی بالائی می باشد.