پروؤه جناب آقای صدراعظمی

پروؤه جناب آقای صدراعظمی

 

خیابان صالحسینی - نبش منصوری